Index

Heldring College

Schoolgids 2021 / 2022 Vooraf

In deze schoolgids vindt u informatie die van belang is voor u en uw kind. Betrokkenheid van ouders bij de school is een van de voornaamste succesfactoren voor de prestaties en ontwikkeling van jongeren op school. Wij nodigen u dan ook uit een goede relatie met ons op te bouwen en te onderhouden.

Daarbij hoort dat we elkaar over en weer op de hoogte stellen van zaken die ertoe doen voor het leren van uw kind. Dat kunnen dingen op school zijn of dingen thuis. De ene keer zullen we in staat zijn situaties te beïnvloeden, een andere keer kunnen we er misschien alleen maar rekening mee houden. Maar ook dat kan belangrijk zijn. Een veilige omgeving is daarbij van groot belang. Onze school doet er veel aan om dit te bereiken. Met succes want onze school krijgt elk jaar weer het certificaat veiligheid van de gemeente. Wij verlangen ook van de leerlingen dat zij actief bijdragen aan de veiligheid, bijvoorbeeld met de inzet van leerlingen in de pauzesurveillance of simpele zaken als het op slot zetten van je fiets.

Wij zullen u informeren over de vorderingen van uw kind maar ook over zaken als aanwezigheid op school. Dit kunt u volgen met behulp van het programma Magister via de computer of smartphone. Maar u wordt ook uitgenodigd om een paar keer per jaar het rapport te komen ophalen op school en in gesprek te gaan met de mentor. Daarnaast zijn er speciale informatieavonden.

Als u meer belangstelling heeft voor onze school en mee wilt praten en denken over verbeteringen, kunt u zich aanmelden voor de ouderraad. De schoolgids beschrijft de huidige situatie. De schoolleiding heeft het recht om zaken te wijzigen. In sommige gevallen alleen met instemming van de medezeggenschapsraad. Over belangrijke zaken wordt u tijdig geïnformeerd. De school en u zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van uw kind. Ons team staat weer klaar om er een mooi en succesvol jaar van te maken. Wij rekenen daarbij op een fijne samenwerking met u als ouder.

In deze schoolgids staat veel praktische informatie over de school en het huidige schooljaar. De onderwijsambities voor langere termijn staan beschreven in ons schoolplan 2019 – 2023.

Namens ons team,

De schoolleiding
Mevr.  A. van Waardhuizen
Directeur

“De school en u zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van uw kind.”