Index

Heldring College

Hoofdstuk 1 Onze school

1.1 Het Heldring College

Heldring College is een interconfessionele school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en telt ongeveer 460 leerlingen. Heldring College maakt onderdeel uit van Lucas Onderwijs, een brede onderwijsgroep. Heldring College biedt onderwijs aan voor de BBL, KBL en TL-leerlingen al dan niet met leerwegondersteuning (LWOO). Onze school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Haltes van zowel de bus, tram en randstadrail zijn vlakbij de school. In de bovenbouw bieden wij het profiel Economie & Ondernemen en het profiel Zorg & Welzijn aan in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Daarnaast kunnen leerlingen hier ook een TL-Mavo-diploma behalen. Wij hebben goede contacten met de ROC’s (o.a. met de Mondriaan Onderwijsgroep) voor vervolgopleidingen en met het bedrijfsleven, onder meer via de stages. Onze school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf het schooljaar 2021/2022 is er ook een KOP klas Kader/ TL gehuisvest in onze school. Meer informatie vindt u op www.haagsekopklas.nl

1.2 Uitgangspunten

Hiernaast staan de vijf belangrijke uitgangspunten die gelden voor docenten, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiding én ook voor leerlingen.

  • We zorgen dat elke leerling een passend diploma* haalt, waarbij we gebruik maken van maatwerk.
  • We geven vertrouwen en daar hoort verantwoordelijkheid nemen bij.
  • We zijn duidelijk in wat kan, wat mag en wat moet.
  • We zijn behulpzaam naar anderen, gaan respectvol met elkaar om en zorgen dat iedereen zich welkom voelt.
  • We zetten ons in om met elkaar de school veilig en schoon te houden

We geloven in het mogelijk maken van kansen voor iedere leerling en stimuleren onze leerlingen om dat waar te maken. In veel gevallen behalen leerlingen een hoger diploma dan het advies dat ze van de basisschool hebben meegekregen. Daarnaast biedt onze school veel instroomleerlingen een tweede kans. Onze mogelijkheden zijn echter niet onbeperkt. Soms is het raadzaam een leerling te verwijzen naar een school waar een beter passende begeleiding geboden kan worden.

1.3 Onderwijsaanbod

In vier leerjaren begeleiden we onze leerlingen naar een vmbo-diploma. We hebben de vmbo-periode verdeeld in een tweejarige onderbouwperiode en een tweejarige bovenbouwperiode. Leerlingen in klas 1 en 2 worden in de eerste twee weken van het schooljaar getest op taal en rekenen. Waar nodig wordt meteen hulp ingezet. In de eerste twee leerjaren leggen we de basis voor het programma van de bovenbouw. In de bovenbouw maken de leerlingen keuzes die samenhangen met de gekozen profielen of stromen zij door naar de theoretische leerweg/mavo. De lessentabel met het aantal lesuren per leerjaar en leerweg staat in deze schoolgids. Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen geplaatst worden mits deze behoefte binnen de kaders van het School Ondersteuningsplan (SOP) valt. Het SOP kunt u inzien op de website van onze school en op die van het samenwerkingsverband www.swvzhw.nl.

1.4 Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

LOB staat voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Loopbaanoriëntatie omvat alles wat een leerling helpt zich voor te bereiden op de toekomstige studierichting of baan. Vanaf klas 1 wordt hier aandacht aan besteed. In het rooster van klas 2 is een speciaal lesuur lob opgenomen. In dit lesuur leren ze ontdekken welke richting het beste bij ze past en waarom. Aan het eind van leerjaar 2 moeten de tweedeklassers immers kiezen in welk profiel ze door willen gaan in de bovenbouw. In klas 3 en 4 zit de loopbaanbegeleiding grotendeels verweven in de lesmethode. Maar ook stages, sollicitatietrainingen, beroepskeuzetesten en informatiebijeenkomsten dragen daaraan bij. De mentor, de decaan en de vakdocenten hebben een adviserende en begeleidende rol in lob.

“We zijn duidelijk in wat kan, wat mag en wat moet”