Index

Heldring College

Hoofdstuk 13 Financiën

13.1 Doelheffing

De school brengt aan de ouders een doelheffing van €75,- in rekening om noodzakelijke uitgaven mogelijk te maken waarvoor de school niet bekostigd wordt. Over de besteding ervan voert de school vooraf overleg met de ouder- en leerlingleden van de medezeggenschapsraad. De doelheffing wordt besteed aan kopieerkosten, verzekeringen, kosten voor de rechten op het gebruik van audiovisuele middelen, sportvoorzieningen, culturele activiteiten, gebruik van softwareprogramma’s en ICT.

13.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Daarnaast vraagt de school van de ouders een vrijwillige bijdrage van €25,-. Deze wordt besteed aan allerlei uitgaven die de leerlingen en hun leerproces ten goede komen, maar die niet te voorzien waren. Na afloop van ieder jaar legt de school over de besteding hiervan verantwoording af aan de ouder- en leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad. Voor de vrijwillige ouderbijdragen ontvangen de ouders aan het begin van het schooljaar een rekening.

13.3 Boeken

De boeken worden vanaf dit schooljaar automatisch besteld bij Van Dijk Educatie op basis van klas en leerweg. Ze worden afgeleverd op het huisadres. De boeken worden aan de leerlingen in bruikleen gegeven, maar blijven eigendom van Van Dijk Educatie. De leerlingen moeten daarom netjes met de boeken omgaan. Indien een leerling een boek kwijt is, zijn de ouders aansprakelijk. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen een lijst met leermiddelen, die zij zelf dienen aan te schaffen.

13.4 Overige kosten

Overige incidentele kosten, bijvoorbeeld van excursies, projecten of reizen, worden van tevoren aangekondigd en apart in rekening gebracht.

13.5 Tegemoetkoming schoolkosten

Er bestaan verschillende subsidieregelingen voor ouders die vanwege hun financiële omstandigheden de schoolkosten moeilijk kunnen betalen.

13.6 Ooievaarspas

De Ooievaarspas biedt korting op allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur, contributie, lidmaatschap en entree. De Ooievaarspas is voor inwoners van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk met een laag inkomen). Met behulp van de ooievaarspas kan via Stichting Leergeld ondersteuning gegeven worden bij de aanschaf van een HTM-abonnement, een computer, een fiets, sportspullen en contributie. Zie hiervoor: www.ooievaarspas.nl en www.leergelddenhaag.nl

13.7 Verzekeringen

Het bestuur heeft voor de leerlingen een beperkte collectieve school-ongevallenverzekering afgesloten. Wanneer leerlingen schade veroorzaken, is het beleid van de school deze schade te verhalen op de ouders van de minderjarige leerlingen of op de leerlingen zelf wanneer zij meerderjarig zijn. De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van eigendommen van leerlingen.

Dit jaar krijgen de leerlingen van leerjaar 1 en 2 een Chromebook van school om te gebruiken voor hun schoolwerk. Ouders kunnen hiervoor een verzekering afsluiten. Informatie over de verzekering wordt bij de start van het schooljaar verstrekt en is verkrijgbaar bij de administratie.

13.8 Privacy en AVG

Heldring College gaat zorgvuldig om met de privacy van leerlingen en hun ouders/verzorgers. De afspraken zijn vastgelegd in het privacyreglement van het bestuur van Stichting Lucas Onderwijs. Zie https://lucasonderwijs.nl/over-ons/organisatie/integriteit-en-privacy.

Hierin staat beschreven hoe op school wordt omgaan met leerlingengegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Daarnaast zijn maatregelen genomen ten aanzien van digitale beveiliging, accountbeleid, bewerkersovereenkomsten (Magister) en extra aandacht voor geheimhoudingsplicht en discretie.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school in de schoolgids, of op social media wordt bij de aanmelding op de school om toestemming gevraagd. Ouders/verzorgers mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Ook kan het voorkomen dat de school ouders/verzorgers nog specifiek toestemming vraagt voor het gebruik van beeldmateriaal voor een ander doel. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunnen ouders/verzorgers en leerlingen terecht bij de mentor of bij de teamleider.