Index

Heldring College

Hoofdstuk 13 Financiën

13.1 Doelheffing

De school brengt aan de ouders een doelheffing van 75,- in rekening om noodzakelijke uitgaven mogelijk te maken waarvoor de school niet bekostigd wordt. Over de besteding ervan voert de school vooraf overleg met de ouder- en leerlingleden van de medezeggenschapsraad.

De doelheffing wordt besteed aan posten als:

  • kopieerkosten
  • verzekeringen
  • kosten voor de rechten op het gebruik van audiovisuele middelen
  • sportvoorzieningen
  • culturele activiteiten
  • gebruik van softwareprogramma’s en ICT

13.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Daarnaast vraagt de school van de ouders een vrijwillige bijdrage van 25,-. Deze wordt besteed aan allerlei uitgaven die de leerlingen en hun leerproces ten goede komen, maar die niet te voorzien waren. Na afloop van ieder jaar legt de school over de besteding hiervan verantwoording af aan de ouder- en leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad. Voor de vrijwillige ouderbijdragen ontvangen de ouders aan het begin van het schooljaar een rekening.

13.3 Boeken

De boeken worden geleverd door Van Dijk Educatie. De ouders moeten de boeken zelf bestellen via de website www.vandijk.nl. De boeken worden op het huisadres afgeleverd. De boeken worden aan de leerlingen in bruikleen gegeven, maar blijven eigendom van Van Dijk Educatie. De leerlingen dienen netjes met de boeken om te gaan. Indien een leerling een boek kwijt is, zijn de ouders aansprakelijk. In de wet staat aangegeven welke leermiddelen niet gratis zijn. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen een lijst met leermiddelen, die zij zelf dienen aan te schaffen.

13.4 Overige kosten

Overige incidentele kosten bijvoorbeeld van excursies, projecten of reizen worden van tevoren aangekondigd en apart in rekening gebracht.

13.5 Tegemoetkoming schoolkosten

Er bestaan verschillende subsidieregelingen voor ouders die vanwege hun financiële omstandigheden de schoolkosten moeilijk kunnen betalen.

13.6 Ooievaarspas

Indien een leerling in het bezit is van een Ooievaarspas, vragen we de leerling om deze aan het begin van het schooljaar te laten scannen bij de administratie van de school. Dit kan de leerling al doen voordat ouders een factuur van school hebben ontvangen. De Ooievaarspas biedt korting op allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur, contributie, lidmaatschap en entree. De Ooievaarspas is voor inwoners van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk met een laag inkomen. Daarnaast kan met behulp van de ooievaarspas via stichting Leergeld ondersteuning gegeven worden bij de aanschaf van een HTM abonnement, een computer, een fiets, sportspullen en contributie. Meer informatie: www.ooievaarspas.nlwww.leergelddenhaag.nl

13.7 Verzekeringen

Het bestuur heeft voor de leerlingen een beperkte collectieve school-ongevallenverzekering afgesloten. Wanneer leerlingen schade veroorzaken, is het beleid van de school deze schade te verhalen op de ouders van de minderjarige leerlingen of op de leerlingen zelf wanneer zij meerderjarig zijn. De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van eigendommen van leerlingen.

13.8 Privacy en AVG

Heldring College gaat zorgvuldig om met de privacy van leerlingen en hun ouders/verzorgers. De afspraken zijn vastgelegd in het privacyreglement van het bestuur van Stichting Lucas Onderwijs.

Klik hier voor het privacyreglement

Hierin staat beschreven hoe op school wordt omgaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Daarnaast zijn maatregelen genomen ten aanzien van digitale beveiliging, accountbeleid, bewerkersovereenkomsten (Magister) en extra aandacht voor geheimhoudingsplicht en discretie.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school in de schoolgids, of op social media wordt bij de aanmelding op de school om toestemming gevraagd. Ouders/verzorgers mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Ook kan het voorkomen dat de school ouders/verzorgers nog specifiek toestemming vraagt voor het gebruik van beeldmateriaal voor een ander doel. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunnen ouders/verzorgers en leerlingen terecht bij de mentor of bij de teamleider.