Index

Heldring College

Hoofdstuk 9 Leerlingbegeleiding

9.1 Mentor

De leerlingbegeleiding is er in de eerste plaats op gericht dat leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien. Bovendien spannen we ons in om leerlingen zich thuis te laten voelen. Behalve de docenten zijn de mentoren, de teamleiders, de coördinator passend onderwijs en de vertrouwensdocenten direct betrokken bij de leerlingbegeleiding. Daarnaast kan er in het begeleidingsteam passend onderwijs een beroep gedaan worden op externe hulpverlening.

Elke groep of klas heeft een eigen mentor. In het eerste leerjaar is hij of zij degene die de nieuwe leerlingen wegwijs maakt in de school. De mentor houdt de vorderingen van de leerlingen in de gaten en kijkt of de sfeer in de klas goed is. Elke week geeft de mentor mentorlessen aan de klas. In deze lessen wordt aandacht besteed aan studievaardigheden, maken van huiswerk, normen en waarden en sociale vaardigheden. Ook bespreekt de mentor met de leerlingen allerlei alledaagse (school)zaken en bereidt hij of zij met de klas activiteiten voor. Leerlingen kunnen meestal bij hun mentor terecht met hun vragen of problemen. Ouders kunnen de mentor spreken over de gang van zaken in de klas en het functioneren van hun kind. Het contact tussen school en ouders loopt in eerste instantie via de mentor. Mentoren en docenten werken nauw samen in teams, zodat onderwijs en begeleiding zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden. Aan het eind van het schooljaar draagt de mentor belangrijke informatie over leerlingen over aan de mentor van het volgende leerjaar.

9.2 Team in school

Teamleider

De teamleiders hebben de dagelijkse leiding over de onderwijskundige en organisatorische zaken van de klassen binnen hun team. Er wordt gewerkt in vier teams. Daarnaast zijn de teamleiders verantwoordelijk voor het inschrijven van leerlingen, de afwikkeling en bewaking van de procedures van de regionale verwijzingscommissie, de leerweg- en afdelingskeuze van hun leerlingen en de verwijzing naar andere scholen.

Schoolleiding

De algehele leiding over het onderwijs in alle leerjaren ligt bij de directeur. De schoolleiding bestaat uit de directeur en de vier teamleiders. U kunt hen bereiken via het algemene telefoonnummer van de school: 070 3600589

Decaan

De decaan begeleidt samen met de mentoren/teamleiders de leerlingen bij hun studie- en beroepskeuze.

Vertrouwensdocent

Leerlingen met ernstige problemen die al dan niet met de school te maken hebben, kunnen terecht bij de vertrouwensdocent. Onze school heeft twee vertrouwensdocenten. De vertrouwensdocent bespreekt met de leerlingen welke mogelijkheden er zijn om het probleem op te lossen of bespreekbaar te maken. De vertrouwensdocent werkt samen met de schoolmaatschappelijk werker en de schoolarts en verwijst, als dat nodig is, in samenwerking met de coördinator passend onderwijs en ouders/verzorgers, door naar hulpverlenende instanties. In het hoofdstuk “het team” ziet u wie de vertrouwenspersonen voor de leerlingen zijn.

9.3 Veilig thuis: meldcode kindermishandeling

Ter versterking van de aanpak van kindermishandeling geldt voor de school de Wet Meldcode. Het doel van de meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. De meldcode geeft het personeel via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Door het consequent toepassen van de meldcode zal kindermishandeling sneller worden gesignaleerd en zo worden minder kinderen geconfronteerd met geweld en mishandeling. De school heeft een aantal collega’s die speciaal zijn opgeleid als aandachtsfunctionaris. De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de naleving van de meldcode en het bewaken van de interne procedure m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is ook in te zien op onze website.

9.4 Team buiten school

Jeugdarts/jeugdverpleegkundige

Alle leerlingen van het tweede leerjaar worden door de jeugdarts/jeugdverpleegkundige onderzocht. Ook kan de jeugdarts/jeugdverpleegkundige door de schoolleiding en ouders worden ingeschakeld in het kader van verzuimbegeleiding.

Schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker begeleidt samen met de coördinator passend onderwijs leerlingen met sociale en/of psychische problemen die extra zorg nodig hebben.

Preventief ambulant begeleider

Vanuit het voortgezet speciaal onderwijs kan de school een beroep doen op een preventief ambulant begeleider. Deze begeleider ondersteunt de mentor bij de aanpak van leerlingen die extra zorg nodig hebben in de klassensituatie.

Leerplichtambtenaar

De school heeft een vaste leerplichtambtenaar. Deze ziet erop toe dat leerlingen en ouders zich houden aan de Leerplichtwet. Niet alleen ongeoorloofd schoolverzuim, maar ook regelmatig te laat komen, moet door de school verplicht gemeld worden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan de ouders en de leerling oproepen voor een gesprek en kan een proces-verbaal opmaken. Meer informatie over leerplicht vindt u op de website van de gemeente: https://www.denhaag.nl/nl/In-de-stad/Onderwijs-en-studeren/afdeling-leerplicht.htm

9.5 Extra hulp

Sommige leerlingen hebben taal- of rekenproblemen, zijn dyslectisch of hebben problemen op het gebied van ruimtelijk inzicht of concentratie. Alle leerlingen van het eerste en tweede leerjaar worden getest op het gebied van spelling, tekstbegrip en rekenen. Op basis van de uitslagen wordt bepaald of de leerling in aanmerking komt voor extra hulp. Ouders worden hierover geïnformeerd. In de bovenbouw wordt soms de extra ingezette hulp uit de onderbouw doorgezet. Daarnaast wordt meer en meer gekeken wat de leerling aan extra hulp nodig heeft om uiteindelijk het diploma te kunnen halen. In veel gevallen gaat het dan om hulp aan een individuele leerling of groepjes bij een bepaald vak. In een gesprek met ouders en leerlingen wordt dit vastgelegd.

Trainingen

Er zijn leerlingen die moeten leren om sterker in hun schoenen te staan. De school kan cursussen aanbieden in voorkomende gevallen. Bijvoorbeeld om faalangst tegen te gaan, de concentratie te verbeteren of om met agressie te leren omgaan. De leerlingen voor wie deze trainingen nodig zijn, ontvangen een uitnodiging voor een intakegesprek. Daarna kan een training van een aantal weken binnen of buiten de school gegeven worden.

Coördinator passend onderwijs en JES-team

De coördinator passend onderwijs begeleidt in samenwerking met de teamleiders de zorgleerlingen. De coördinator passend onderwijs kan worden bijgestaan door interne en externe deskundigen (JES-team). Dit JES-team bestaat uit de coördinator passend onderwijs, de teamleiders, de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige, een vertegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg en de leerplichtambtenaar. Dit team komt regelmatig bijeen om hulp te bieden aan leerlingen die problemen hebben en waarbij een bredere aanpak noodzakelijk is. Voorafgaand aan het zorgoverleg heeft de mentor of de teamleider een gesprek met de ouders en de leerling over de reden waarom de leerling voor het zorgoverleg aangemeld zou moeten worden. Zonder toestemming van de ouders en de leerling mag een leerling jonger dan zestien jaar niet worden besproken in het JES-team. Op verzoek kunnen de ouders de regels voor het zorgoverleg op schrift ontvangen. De mentor of de teamleider licht de ouders en de leerling in over de inhoud van de bespreking. De coördinator passend onderwijs maakt een kort verslag van de bespreking en de afspraken. Dit verslag komt in het zorgdossier van de leerling. De informatie blijft vertrouwelijk, alles gebeurt met respect voor de privacy en is controleerbaar.

9.6 Veiligheidscoördinator

De school heeft een eigen veiligheidscoördinator, die zich bezighoudt met de veiligheid van onze leerlingen en alle medewerkers in ons gebouw. In goed overleg met de schoolleiding en/of de schoolwijkagent zorgt hij ervoor dat leerlingen in een vertrouwde en veilige omgeving hun dagelijks onderwijs kunnen volgen. De veiligheidscoördinator verzorgt ook de administratieve handelingen die betrekking hebben op het door Heldring College gevoerde veiligheidsbeleid. Tijdens het schooljaar 2017-2018 heeft Heldring College van de gemeente Den Haag opnieuw het certificaat “Veilige school” ontvangen voor een periode van 5 jaar.

Elk jaar wordt er via de vragenlijsten aan leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 gekeken hoe de sociale en fysieke veiligheid wordt ervaren. Ook in de vragenlijst aan ouders zijn daarover vragen opgenomen. De resultaten hiervan worden bekeken en er wordt een plan opgesteld om sommige punten te verbeteren. Dat wordt in ieder geval met de ouders in de ouderraad en de mr besproken. Via de website www.scholenopdekaart.nl kan iedereen zien hoe de resultaten zijn van alle scholen.

Politie

Heldring College werkt nauw samen met politie Segbroek op het gebied van schoolveiligheid. Als een leerling de wet overtreedt kunnen wij de hulp van de politie inschakelen. In ernstige gevallen zullen wij aangifte doen.