Index

Heldring College

Hoofdstuk 1 Onze school

1.1 Het Heldring College

Heldring College is een interconfessionele school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Heldring College telt ongeveer 480 leerlingen. In de tweejarige onderbouw bieden wij de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aan met of zonder leerwegondersteunend onderwijs en de theoretische leerweg / mavo. In de bovenbouw, eveneens tweejarig, bieden wij het profiel economie en ondernemen en het profiel zorg en welzijn aan in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Daarnaast bieden wij ook de theoretische leerweg / mavo aan. Wij hebben goede contacten met de roc’s (o.a. met de Mondriaan Onderwijsgroep) voor vervolgopleidingen en met het bedrijfsleven, onder meer via de stages. Onze school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Haltes van zowel de bus, tram en randstadrail zijn vlakbij de school.

Heldring College maakt onderdeel uit van Lucas Onderwijs, een brede onderwijsgroep. Dit betekent dat alle leerlingen die van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaan in principe bij een van de scholen van de onderwijsgroep terecht kunnen, van praktijk onderwijs tot gymnasium. In deze schoolgids staat veel praktische informatie over de school en het huidige schooljaar. De onderwijsambities voor langere termijn staan beschreven in ons schoolplan 2019 – 2023.

Uitgangspunten

Hiernaast staan de vijf belangrijke uitgangspunten die gelden voor docenten, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiding én ook voor leerlingen.

  • We zorgen dat elke leerling een passend diploma* haalt, waarbij we gebruik maken van maatwerk.
  • We geven vertrouwen en daar hoort verantwoordelijkheid nemen bij.
  • We zijn duidelijk in wat kan, wat mag en wat moet.
  • We zijn behulpzaam naar anderen, gaan respectvol met elkaar om en zorgen dat iedereen zich welkom voelt.
  • We zetten ons in om met elkaar de school veilig en schoon te houden

* We geloven in het mogelijk maken van kansen voor iedere leerling en stimuleren onze leerlingen om dat waar te maken. In veel gevallen behalen leerlingen een hoger diploma dan het advies dat ze van de basisschool hebben meegekregen. Daarnaast biedt school veel instroomleerlingen een tweede kans.

Onze mogelijkheden zijn echter niet onbeperkt. Soms is het raadzaam een leerling te verwijzen naar een school waar een beter passende begeleiding geboden kan worden.

Onderwijsaanbod

In vier leerjaren leiden we de leerlingen op voor het vmbo-examen en het behalen van een vmbo-diploma. Met dit diploma hebben zij toegang tot een vervolgopleiding in het mbo en in sommige gevallen doorstroming naar het havo. Daarnaast zorgen we ook dat leerlingen zich persoonlijk blijven ontwikkelen. Hiermee kunnen zij nog beter hun plek in de maatschappij vinden, daarin doorgroeien, actief meedoen en samen met anderen een bijdrage leveren.

Dat doen we binnen bepaalde vakken maar het gaat ook regelmatig spontaan binnen of buiten de school onder onderwijstijd.

  • We verdelen het vmbo in een tweejarige onderbouwperiode en een tweejarige bovenbouwperiode.
  • Heldring College heeft verschillende leerwegen. In de eerste twee leerjaren volgen de leerlingen het programma van de onderbouw. In de bovenbouw maken de leerlingen keuzes die samenhangen met de profielen of stromen zij door naar de theoretische leerweg / mavo.
  • Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (lwoo) kunnen geplaatst worden als deze binnen de kaders van het School Ondersteuningsplan (sop) valt.
  • Dit sop is te vinden op de website van de school en die van het samenwerkingsverband www.swvzhw.nl
  • Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk op te stromen naar een hogere leerweg.

De lessentabel met het aantal lesuren per leerjaar en leerweg staat op de volgende pagina.

“We zijn duidelijk in wat kan, wat mag en wat moet”