Index

Heldring College

Hoofdstuk 4 Overgangsnormen

4.1 Overgangsnormen onderbouw

Het beleid is erop gericht dat leerlingen zo snel mogelijk op de voor hen meest geschikte plaats terecht komen, zodat zij zich goed kunnen ontplooien. De kans op doubleren wordt hierdoor zo klein mogelijk. Het docententeam beslist aan de hand van de bevorderingsnormen of een leerling wordt bevorderd. De bevorderingsnormen staan hieronder.

Weging per rapport

Gedurende het schooljaar worden drie rapporten uitgereikt. De weging per rapport is als volgt:

 • Eerste rapport: 1x
 • Tweede rapport: 2x
 • Derde rapport: 2x

De school maakt gedurende het schooljaar tweemaal gebruik van gecertificeerde toetsen (JIJ-toetsen) voor Nederlands, Engels en rekenen. De resultaten van deze toetsen worden meegewogen bij de overgang. In geval van opstroom (= naar een hogere leerweg) wordt in een aantal gevallen voor de JIJ! Nederlands en rekenen ‘overwegend 1F’ geëist. Dit houdt het volgende in:

JIJ rekenen

Van de 4 domeinen (getallen, verhoudingen, meten en verbanden) zijn er minimaal 3 met een voldoende afgesloten

JIJ Nederlands

Van de 4 domeinen (spelling, woordenschat, begrijpend lezen en luisteren) zijn er minimaal 3 voldoende, waaronder in elk geval begrijpend lezen.

In de onderbouw zijn de vakken onderverdeeld in drie clusters. In de tabellen kunt u de verdeling zien. Ook is hierin aangegeven wat de eisen zijn voor bevordering en opstroom. Over het algemeen is een leerling bevorderd als hij/zij:

 • voor elk cluster gemiddeld een 6 of hoger staat;
 • voor Nederlands niet lager heeft dan een 5;
 • niet meer dat 1 onvoldoende heeft in cluster 1 en deze onvoldoende niet lager is dan een 4.

4.2 Bevorderingstabellen

Opstroom naar 2 KBL

 • Mogelijk vanaf 7.5 gemiddeld in cluster 1 en 2 en voldoende voor plusstof Engels, Nederlands, wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis
 • JIJ! Nederlands en rekenen: overwegend 1F

Opstroom naar 3 KBL

 • Mogelijk vanaf 7.5 gemiddeld in cluster 1 en 2 en voldoende voor plusstof Engels, Nederlands, wiskunde, biologie, economie
 • JIJ! Nederlands en Rekenen: minimaal 1F
 • Sectorvak** niet lager dan 5,5

Opstroom naar 2 TL

 • Mogelijk vanaf 7.5 gemiddeld in cluster 1 en 2 en voldoende voor plusstof Engels, Nederlands, Wiskunde, Biologie, Economie, Geschiedenis
 • JIJ Nederlands en rekenen: alle domeinen 1F

Opstroom naar 3 TL / 3GT

 • Mogelijk vanaf 7.5 gemiddeld in cluster 1 en 2 en voldoende voor plusstof Engels, Nederlands, Wiskunde, Biologie, Economie, Geschiedenis, Spaans.
 • JIJ Nederlands en rekenen: 1F is behaald; de leerling is dichtbij 2F
 • Sectorvak** niet lager dan 5,5

De schoolleiding behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen van bovenstaande criteria af te wijken.* Over hele cijferlijst: 3 tot 5 tekorten: bespreekgeval; bij 6 of meer tekorten: doubleren
** sectorvak: Bij zorg & welzijn is dat biologie, bij economie & ondernemen is dat economie

Van klas 1 BBL naar klas 2 BBL*
Cluster 1Cluster 2Cluster 3
EngelsAardrijkskundeTechnologie
NederlandsBiologieICT
WiskundeGeschiedenisBeeldende vorming
RekenenLichamelijke Oefening
Gemiddelde = min. 6.0Gemiddelde = min. 6.0Gemiddelde = min. 6.0
Maximaal 1 onvoldoende
Bij een 4 compensatie vereist
Nederlands niet lager dan 5
Van klas 2 BBL naar klas 3 BBL*
Cluster 1Cluster 2Cluster 3
EngelsAardrijkskundeTechnologie
NederlandsBiologieICT
WiskundeEconomieBeeldende vorming
GeschiedenisVerzorging
RekenenLichamelijke Oefening
Gemiddelde is minimaal 6.0Gemiddelde is minimaal 6.0Gemiddelde is minimaal 6.0
Maximaal 1 onvoldoende
Bij een 4 is compensatie vereist
Nederlands niet lager dan 5
Van klas 1 KBL naar klas 2 KBL*
Cluster 1Cluster 2Cluster 3
EngelsAardrijkskundeTechnologie
NederlandsBiologieICT
WiskundeGeschiedenisBeeldende vorming
RekenenLichamelijke Oefening
Spaans
Gemiddelde is minimaal 6.0Gemiddelde is minimaal 6.0Gemiddelde is minimaal 6.0
Maximaal 1 onvoldoende
Bij een 4 is compensatie vereist
Nederlands niet lager dan 5
Van klas 2 KBL naar klas 3 KBL*
Cluster 1Cluster 2Cluster 3
EngelsAardrijkskundeTechnologie
NederlandsBiologieICT
WiskundeEconomieBeeldende vorming
GeschiedenisVerzorging
RekenenLichamelijke Oefening
Spaans
Gemiddelde is minimaal 6.0Gemiddelde is minimaal 6.0Gemiddelde is minimaal 6.0
Maximaal 1 onvoldoende
Bij een 4 is compensatie vereist
Nederlands niet lager dan 5
Van klas 1 TL naar klas 2 TL*
Cluster 1Cluster 2Cluster 3
EngelsAardrijkskundeTechnologie
NederlandsBiologieICT
WiskundeGeschiedenisBeeldende vorming
RekenenLichamelijke Oefening
Spaans
Gemiddelde is minimaal 6.0Gemiddelde is minimaal 6.0Gemiddelde is minimaal 6.0
Maximaal 1 onvoldoende
Bij een 4 is compensatie vereist
Nederlands niet lager dan 5
JIJ Nederlands en rekenen: overwegend 1F
Van klas 2 TL naar klas 3 TL / 3GT*
Cluster 1Cluster 2Cluster 3
EngelsAardrijkskundeTechnologie
NederlandsBiologieICT
RekenenEconomieBeeldende vorming
WiskundeGeschiedenisVerzorging
RekenenLichamelijke Oefening
Spaans
Gemiddelde is minimaal 6.0Gemiddelde is minimaal 6.0Gemiddelde is minimaal 6.0
Maximaal 1 onvoldoende
Bij een 4 is compensatie vereist
Nederlands niet lager dan 5
JIJ Nederlands en rekenen: 1F is behaald, leerling is dichtbij 2FSectorvak** niet lager dan 5,5

4.3 Overgangsnormen bovenbouw

Het examen van het vmbo bestaat uit een centraal deel (ce) en uit schoolexamens (se). Het bovenbouwprogramma is verdeeld in 5 periodes. De leerlingen werken volgens een planning die is vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (pta). In deze planning is te vinden hoe zwaar elke toets meetelt voor het eindcijfer van het schoolexamen van het betreffende vak.

Elke leerling heeft recht op inzage in het afgenomen schoolexamen. Na elke periode zullen de ouders een totaalrapportage ontvangen over de tot dan toe behaalde resultaten.

De resultaten van de schoolexamens worden door de school bijgehouden in Magister. Iedere leerling en ouder kan via Magister de resultaten van de leerling inzien.

Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL) of Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL)

De leerlingen beginnen in het derde leerjaar met de schoolexamens. Alle cijfers die ze voor deze schoolexamens in het derde leerjaar krijgen, tellen al mee voor het uiteindelijke schoolexamencijfer (SE).

Het College van Toetsen en Examens heeft een website: www.mijneindexamen.nl gemaakt om de leerlingen te informeren. Op deze site kunnen de leerlingen algemene info, regels en tips vinden.

4.4 Overgang van het derde naar het vierde leerjaar

In eerste instantie wordt er gekeken naar de eindcijfers. De leerling is bevorderd als:

 • het gemiddelde van de cijfers voor de CE-vakken dient onafgerond minimaal een 6,0 te zijn
 • het gemiddelde cijfer voor het profielvak moet minstens een 5,5 zijn
 • het gemiddelde cijfer van de keuzevakken moet minstens een 5,5 zijn. Het eindcijfer voor een keuzevak mag niet lager dan een 4,0 zijn
 • de afgeronde eindcijfers van de CE-vakken voldoen aan de volgende eisen:
  • al de eindcijfers zijn 6 of hoger, of
  • de leerling heeft een 5 en al de andere examenvakken zijn 6 of hoger, of
  • de leerling heeft één 4 en al de andere examenvakken zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is, of
  • de leerling twee 5-en en al de andere examenvakcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er tenminste één 7 of hoger is.
 • maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, ckv en stage zijn minimaal met een voldoende afgesloten

NB: De CE-vakken voor het profiel economie en ondernemen zijn: Nederlands, Engels, economie, wiskunde en economie en ondernemen. De CE-vakken voor het profiel zorg en welzijn zijn: Nederlands, Engels, biologie, wiskunde en zorg en welzijn.

Bij leerlingen die niet voldoen aan de normen, brengt de bevorderingsvergadering een advies uit over het vervolgtraject. Dit is een bindend advies.

4.5 Theoretische Leerweg (TL)

De leerlingen beginnen in het derde leerjaar met de schoolexamens. Alle cijfers die ze voor deze schoolexamens in het derde leerjaar krijgen, tellen al mee voor het uiteindelijke schoolexamencijfer (se).

Het vierde jaar wordt afgesloten met een ce (Centraal Examen).Het College van Toetsen en Examens heeft een website: www.mijneindexamen.nl gemaakt om de leerlingen te informeren. Op deze site kunnen de leerlingen hun examenroosters vinden, de te gebruiken hulpmiddelen en de correctiemodellen na afname van de examens. Ook algemene info, regels en tips zijn op deze website te vinden.

4.6 Overgang van het derde naar het vierde leerjaar

In eerste instantie wordt er gekeken naar de eindcijfers. De leerling is bevorderd als:

 • het gemiddelde van de cijfers voor de CE-vakken dient onafgerond minimaal een 6,0 te zijn
 • de afgeronde eindcijfers van de ce-vakken voldoen aan de volgende eisen:
  • al de eindcijfers zijn 6 of hoger, of
  • de leerling heeft een 5 en al de andere examenvakken zijn 6 of hoger, of
  • de leerling heeft één 4 en al de andere examenvakken zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is, of
  • de leerling twee 5-en en al de andere examenvakcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er tenminste één 7 of hoger is.
 • maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, ckv en stage zijn minimaal met een voldoende afgesloten

NB: De CE-vakken zijn: Nederlands, Engels, Spaans, economie, wiskunde, geschiedenis en biologie.

Bij leerlingen die niet voldoen aan de normen, brengt de bevorderingsvergadering een advies uit over het vervolgtraject. Dit is een bindend advies.